Montaż systemu NIKO DUO-MIX

UWAGI OGÓLNE

Przed budową komina należy zasięgnąć opinii kominiarza na temat możliwości podłączenia danego urządzenia, kwestii doprowadzenia powietrza i wentylacji pomieszczenia. Budowa komina powinna być wykonana zgodnie z instrukcją montażu, obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi oraz zachowaniem zasad BHP. Komin powinien być posadowiony na fundamencie spełniającym założenia obowiązujących w danym kraju norm, innych przepisów budowlanych oraz zasad wiedzy budowlanej. Komin należy wykonać jako wolnostojący element budynku. Kominy wychodzące powyżej jednego metra ponad połać dachową należy wzmocnić prętami stalowymi umieszczonymi podłużnie w otworach pustaków. Pręty te powinny sięgać minimum jeden metr pod połać dachu. Po wybudowaniu komina należy przeprowadzić odbiór kominiarski, potwierdzony protokołem odbioru. Przyłączenie urządzenia grzewczego do komina może być dokonane po pełnym związaniu kitu łączącego rury ceramiczne - co najmniej 3 doby, od momentu klejenia ostatniej rury ceramicznej latem lub 7 dni kiedy temperatura oscyluje w granicach 5-10 stopni Celsjusza. Kit ceramiczny powinien być całkowicie wyschnięty. Przy kontakcie podczas montażu z kitem, wełną mineralną i zaprawą należy zachować szczególne środki ostrożności oraz ochronę skóry, dróg oddechowych i oczu.

 

INSTRUKCJA MONTAŻU

Należy stosować wszystkie zasady opisane w instrukcjach montażu systemów: NIKO UNI, NIKO KONDI, NIKO LUFT, w zależności od tego jakie systemy są zastosowane przy budowie komina w systemie NIKO DUP-MIX.

UWAGI KOŃCOWE:

1. Pierwszy rozruch lub rozruch po dłuższym czasie nie użytkowania komina, należy wykonać stopniowo, aby nagrzewanie się ceramiki następowało powoli, a nie w sposób gwałtowny.

2. Średnica komina musi być dobrana odpowiednio do mocy i innych parametrów urządzenia grzewczego.

3. Podłączenie dwóch urządzeń pod jeden kanał jest zabronione, z wyjątkiem zastosowania systemu NIKO LUFT.

4. Komin należy poddawać okresowej kontroli i czyszczeniu, z częstotliwością określoną przez obowiązujące przepisy.

5. Zakazane jest podłączanie urządzeń grzewczych bez atestów, a także prostych piecyków ogrzewających o budowie takiej, iż języki ognia punktowo, bezpośrednio oddziaływują na ceramikę komina.

6. Część komina, wychodzącą ponad połać dachową lub będącą na zewnątrz, należy wykończyć tynkiem, płytkami klinkierowymi lub innym materiałem niepalnym, w celu zmniejszenia oddziaływania warunków atmosferycznych na keramzytową obudowę komina. W przypadku chęci obudowy komina ponad dachem cegłami, należy zastosować płytę żelbetową wspornikową PKW.